Brev till Vince Cable

Missuppfattningar låg bakom protestaktion mot ny brittisk upphovsrättslagstiftning, skriver Paul Vestergren, internationell sekreterare på Svenska Fotografers Förbund.

I Storbritannien föreslås flera förändringar i upphovsrättslagstiftningen. Ett av förslagen innebär att man inför avtalslicensbestämmelser som liknar dem vi har i de nordiska länderna. Dessa bestämmelser innebär att fotografer exempelvis kan få ersättning för kopiering inom undervisning och vid vidaresändning i kabeltv-nät. Detta är den ersättning svenska fotografer idag får genom det som kallas individuell reprografiersättning, IR.

Bestämmelserna innebär i korthet att organisationer som representerar ett flertal av upphovsmännen kan träffa avtal som får verkan även på utomstående. Bestämmelserna kan bara användas för speciell och avgränsad användning som inte går att hantera genom individuella licenser, så kallade massutnyttjanden. Bestämmelserna kan användas av lagstiftare som ett alternativ till fri användning eller tvångslicenser. Tvångslicenser är en inskränkning av upphovmannens ensamrätt som innebär att användarna får laglig rätt att exempelvis kopiera samtidigt som de i någon form ska kompensera rättighetshavarna. Fri användning, fair use är i ännu högre grad en inskränkning av upphovsmannens ensamrätt. Fair use förekommer framförallt, i sammanhanget intressant, i USA.

Genom avtalslicensbestämmelserna behåller upphovsmännen, kollektivt genom sina organisationer kontrollen över användningen. Genom avtal kan de begränsa exempelvis kopieringens omfattning och förhandla om den ersättning som användaren ska betala.

De amerikanska organisationerna uppfattar förslaget som en omfattande konfiskering av deras upphovsrättigheter i Storbritannien och hotade med rättsliga åtgärder om inte förslaget stoppades. Läs deras upprop här. De uppfattar avtalslicensbestämmelserna som att deras bilder kommer att användas fritt i Storbritannien och konkurrera ut deras marknad. Men tvärtom vad de alltså tror skulle bestämmelserna innebära att de fick ersättning för en användning som inte går att hantera individuellt eller överhuvudtaget går att tillgodose kommersiellt.

Om bestämmelserna införs kommer de dessutom vara representerade av engelska fotograforganisationer som är skyldiga att tillvarata även deras intressen. I Sverige representeras amerikanska fotografer exempelvis av SFF och amerikanska fotograforganisationer får varje år ersättning för kopiering av amerikanska fotografers bilder i svenska skolor.

Upphovsmannaorganisationerna i de nordiska länderna, inklusive fotograforganisationerna, har alltså en positiv inställning till den Nordiska modellen med avtalslicensbestämmelser. Vi vet att modellen är det absolut bästa alternativet för att hantera massutnyttjanden och balansera starka intressen för exempelvis fri informationstillgång. Därför har de nordiska fotograforganisationerna gemensamt genom Pyramide Norden skickat en redogörelse om våra erfarenheter av och om hur avtalslicensbestämmelser fungerar till de amerikanska organisationerna samt till parlamentet i Storbritannien. Därigenom hoppas vi att vi reder ut alla missuppfattningar om avtalslicensbestämmelser.

Vi stödjer förslaget i Storbritannien och uppmanar fotograforganisationerna att fokusera på representationen och se till att de blir självskrivna avtalsparter i bestämmelserna. Genom bestämmelserna får de möjlighet att avtala om användning på områden som annars förmodligen skulle komma omfattas av fair use doktriner. Bestämmelserna ger bara möjligheter och det viktiga blir nästa steg när avtalen ska förhandlas och utformas.

Paul Vestergren, internationell sekreterare Svenska Fotografers Förbund

Klicka här för att läsa brevet (English)